Neįgaliesiems

Atsakymas Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijai

Atsakymas į Lietuvos Respublikos Seimo narių 2019-07-19 pranešimą „Dėl Lietuvos futbolo ateities“.

Vilnius
2019-07-29

LR Seimo nariai 2019 m. liepos 19 d. paskelbė pranešimą (toliau – Pranešimas) Lietuvos futbolo federacijos (toliau – LFF) prezidentui Tomui Danilevičiui, LFF Vykdomojo komiteto (VK) nariams, LRS jaunimo ir sporto reikalų komisijai. 

Pranešime nurodoma, kad LRS veikiančios laikinosios grupės „Už Lietuvos futbolo ateitį“ nariai yra susirūpinę tuo, kad neva (i) š.m. liepos mėnesio LFF VK sprendimu, LFF VK, o faktiškai ir visoje organizacijoje, nebebus atstovaujama Vilniaus regiono futbolo sąjunga (VRFS) – didžiausia ir gausiausia regioninė asociacija, (ii) skirtingai, nei ruošiantis 2011 m. Europos krepšinio čempionatui, nėra bendradarbiaujama su LR Vyriausybe, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, savivaldybėmis, todėl kyla klausimas kokią pridėtinę vertę Lietuvos futbolo plėtrai ir vystymui sugebėsime sukurti, pasinaudodami tokio mąsto renginio teikiamomis galimybėmis, (iii) didelį susirūpinimą kelią LFF veiklos principai, šios organizacijos neskaidrumas ir uždarumas, (iv) didelę žalą šios organizacijos reputacijai ir pačios LFF bei viso Lietuvos futbolo įvaizdžiui daro įtartinos reputacijos ir teistų asmenų dalyvavimas LFF veikloje ir jos valdymo organuose, (v) didelį susirūpinimą kelią klausimas ar skaidriai ir efektyviai LRV šiam renginiui skirto lėšos.

Pirmiausia, norime išreikšti nuoširdžią padėką už tai, kad LRS yra įkurta ir veikia laikinoji grupė „Už Lietuvos futbolo ateitį“. Džiaugiamės, kad aukščiausioje Lietuvos valstybės įstatymų leidybos institucijoje – parlamente veikia Seimo nariai, kurie yra susirūpinę Lietuvos futbolo ateitimi ir organizuotai veikdami siekia futbolo plėtojimo Lietuvos valstybėje tikslo.

Atkreipiame gerbiamų Seimo narių dėmesį į tai, kad LFF veikla yra išimtinai susijusi su skaidriu ir efektyviu Lietuvos futbolo veiklos organizavimu bei vystymu. LFF vienija regionines ir specializuotas asociacijas ir siekia vystyti bei populiarinti futbolą Lietuvoje. Be to LFF yra tarptautinės futbolo asociacijos FIFA ir UEFA (Europos futbolo asociacijų sąjungos) narė.

LFF Aukščiausiasis valdymo organas yra visuotinė narių konferencija, į kurią deleguojami atstovai iš visų regioninių bei specializuotų šakinių futbolo asociacijų. Konferencija renka prezidentą, viceprezidentus ir Vykdomąjį komitetą. Pastarasis yra vykdomoji institucija, skiria generalinį sekretorių bei priima sprendimus dėl įvairios LFF veiklos. Kasdienine veikla užsiima LFF administracija. Norime informuoti Seimo narius, kad svarbiausi balsavimai LFF Konferencijoje vyksta slaptai. T.y. Lietuvos futbolo bendruomenę atstovaujantys asmenys gali nevaržomai pasirinkti už kokius kandidatus į aukščiausius LFF valdymo organų postus jie siekia balsuoti. Tik asmuo gavęs balsavusių delegatų balsų daugumą yra laikomas išrinktu į LFF valdymo organus. Konferenciją sudaro Narių deleguoti atstovai (delegatai). Kiekvienas Narys į konferenciją siunčia penkis delegatus, kurie turi po vieną balsą. Konferencijos datą, vietą, darbotvarkę nustato Vykdomasis Komitetas. Konferencijos sprendimai priimami tik esant paprastai Narių delegatų daugumai (ne mažiau 50% + 1). Konferencija turi teisę priimti ir keisti LFF įstatus, rinkti ir atšaukti iš pareigų Prezidentą, Vykdomojo Komiteto narius, tvirtinti biudžetą, LFF veiklos programą ir kita. Viceprezidentai renkami konferencijoje ir vykdo Vykdomojo komiteto jam priskirtas funkcijas, prireikus pavaduoja prezidentą ar jo pavedimu atstovauja LFF, UEFA, FIFA ir kitose institucijose. Dauguma svarbių sprendimų yra priimami ne vienasmeniškai, o balsuojant visiems valdymo organų nariams. 

Norime gerb. Seimo nariams pateikti daugiau informacijos apie jų  minėtas problemas, kurios yra įvardintos minimame Pranešime.

Seimo nariams kelia susirūpinimą tai, kad neva š.m. liepos mėnesio LFF VK sprendimu, LFF VK, o faktiškai ir visoje organizacijoje, nebebus atstovaujama Vilniaus regiono futbolo sąjunga (VRFS) – didžiausia ir gausiausia regioninė asociacija. Minimu LFF VK sprendimu buvo sustabdyta tik LFF VK nario VRFS prezidento P.Malžinsko narystė LFF VK, o ne VRFS narsytė LFF. Toks sprendimas buvo priimtas vadovaujantis LFF įstatais. P.Malžinskas, neturėdamas LFF VK suteiktos teisės ar įgaliojimo platinti viešojoje erdvėje apie LFF sudarytus sandorius ir vykdomas sutartis (konfidencialumo reikalauja su LFF sudarantys prekių ar paslaugų teikėjai)   informaciją apie LFF veiklą platinti viešoje erdvėje, nors anksčiau buvo informuotas ir įspėtas dėl jo kaip LFF VK nario netinkamo elgesio be LFF VK sutikimo platinant neviešą informaciją apie LFF veiklą, antrą kartą pažeidė LFF įstatų 36 straipsnio 1 dalies b), 2 dalies a), d), e) punktus. LFF prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nesilaikymas yra LFF dalykinės reputacijos žeminimas.

Susitikimo tarp LFF VK narių ir VRFS metu buvo susitarta, kad VRFS gali siųsti savo kitą atstovą, kuris galės dalyvauti LFF VK posėdžiuose ir gauti visą VRFS būtiną informaciją bei pasisakyti svarstomais klausimais ar teikti pasiūlymus. Be to, bus surengtas VRFS narių susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas pasitikėjimo vadovu klausimas. Todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad VRFS neturi galimybės būti atstovaujama LFF VK.   

Minimame Pranešime nurodoma, kad (iv) didelę žalą šios organizacijos reputacijai ir pačios LFF bei viso Lietuvos futbolo įvaizdžiui daro įtartinos reputacijos ir teistų asmenų dalyvavimas LFF veikloje ir jos valdymo organuose. Atkreipiame gerb. Seimo narių dėmesį į tai, kad vadovaujantis LFF įstatų 7 straipsniu LFF valdymo organai ir Oficialūs asmenys privalo vadovautis įstatais, FIFA, UEFA ir LFF etikos kodeksais bei jų priimtomis taisyklėmis, reglamentais ir sprendimais. LFF Prezidentu, Viceprezidentais, VK nariais ir Generaliniu Sekretoriumi gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Pagal LFF įstatus yra laikoma, kad asmuo nėra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis yra teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar ne, taip pat teistas už kitą nusikalstamą veiką, kol teistumas neišnykęs. Tokiu būdu LFF įstatų reikalavimai LFF valdymo organų narių  nepriekaištingai reputacijai yra aukštesni net nei LR Konstitucijoje nustatyti reikalavimai asmeniui, siekiančiam tapti LR Seimo nariu. LFF valdymo organuose nėra ir negali būti nei vieno asmens, kuris neatitiktų įstatų nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų.

Norime užtikrinti gerb. Seimo narius, kad pasirengimas kitais metais Lietuvoje vyksiančiam pasaulio salės futbolo čempionatui vyksta tinkamai ir šis svarbus renginys yra organizuojamas laikantis aukščiausių tokių renginių vedimo standartų. Renginiui ruošiamasi intensyviai ir dalykiškai bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, savivaldybėmis. Pridedame prieš šio atsakymo LFF ir minimų valstybės institucijų bendradarbiavimo rengiant čempionatą dokumentus. Šiam renginiui skirtos FIFA ir Lietuvos valstybės lėšos bus naudojamos skaidriai ir efektyviai.

Atkreipdami Seimo narių dėmesį į tai, kad LFF misija – deramai rūpintis kiekvienu futbolo bendruomenės nariu, garantuojant futbolo prieinamumą visiems, norintiems atstovauti Lietuvai ir gerinti savo šalies įvaizdį Europoje bei pasaulyje, o LFF vizija – pažangi, skaidri ir atsakinga organizacija, derinanti tradicijas ir modernumą, veiksmingai koordinuojanti populiariausią sporto šaką Lietuvoje ir atstovaujanti savo šaliai pasaulyje, kviečiame gerb. Seimo narius 2019 rugpjūčio mėn. 01 d. 11:00 val. arba 2019 rugpjūčio mėn. 05 d. 11:00 val. (arba kitu patogiu gerb. Seimo nariams laiku) į susitikimą su LFF VK nariais (Stadiono gatvė 2, Vilnius) bei vadovais aptarti LFF vykdomos veiklos, galimo bendradarbiavimo plėtojant Lietuvos futbolą, gerinant šio visame pasaulyje populiaraus žaidimo įvaizdį Lietuvoje. Apie savo dalyvavimą arba nedalyvavimą prašome informuoti elektroniniu paštu info@lff.lt

LFF Prezidentas Tomas Danilevičius
LFF Generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius

Priedai:

LFF_DĖL BENDRADARBIAVIMO RUOŠIANTIS FIFA PASAULIO SALĖS FUTBOLO ČEMPIONATUI

Priedas 1_DĖL KVIETMO Į PASITARIMĄ DĖL PASAULIO SALĖS FUTBOLO ČEMPIONATO 2020 METAIS LIETUVOJE ORGANIZAVIMO

Priedas 2_DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į MINISTRO PIRMININKO_2019.04.04

Priedas 3_DĖL PAVEDIMO ŠMSM SUDARYTI DARBO GRUPĘ_2019.05.23

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS