"Regioninių talentų" projektas

DOKUMENTAI

Apie

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Šis privatumo pranešimas skirtas „Regioninių talentų“ projekto (toliau – Projektas) dalyviams, kurie registruojasi į atvirąsias treniruotes, vykdomas pagal Projektą (asmenims, kurie registruojasi patys, bei jų atstovams, jeigu asmuo registruojamas kito asmens). Projekto siekis – sukurti tvarų kelią ilgalaikiam talentų tobulėjimui, maksimaliai padidinant kiekvieno dalyvaujančio žaidėjo galimybes kiekvieną dieną būti geresniu. Nustačius kiekvieną talentą visuose 8 regionų centruose, LFF suteiks kiekvienam dalyviui galimybę išnaudoti visą savo potencialą.

 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau — Reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

 

Duomenų valdytojas:

Lietuvos futbolo federacija (toliau – LFF), juridinio asmens kodas: 190729624, buveinės adresas: Stadiono g. 2, Vilnius, telefonas: +370 5 2638741, el. paštas: info@lff.lt. 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Projekto organizavimo bei vykdymo tikslais.

Tvarkomų duomenų sąrašas:

Asmens vardas, pavardė, gimimo data, atstovaujama organizacija/akademija/komanda, el. pašto adresas (kuris buvo įvestas registracijos metu registracijos formoje).

 

Informuojame, kad Jūsų nurodytu el. pašto adresu bus teikiama informacija, susijusi su Jūsų dalyvavimu Projekte.

 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

 

Registracijos metu, pažymėdami varnele (-ėmis), patvirtinate, kad susipažinote su šiame pranešime pateiktomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad LFF tvarkytų Jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu (-ais) tikslu (-ais).

 

Informuojame, kad turite teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu aukščiau nurodytu (-ais) tikslu (-ais). Taip pat turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą̨(-us) ir reikalauti netvarkyti asmens duomenų aukščiau nurodytu (-ais) tikslu (-ais) (tai padaryti galite el. paštu bdar@lff.lt ).

 

Informuojame, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

Asmens duomenų saugojimo terminas:

Jūsų asmens duomenys aukščiau nurodytu (-ais) tikslu (-ais) bus saugomi tiek,  kiek yra būtina aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti, arba tol, kol atšauksite savo sutikimą.

Asmens duomenų teikimas:

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, kurie organizuoja Projektą ir dalyvauja jo įgyvendinime (pvz. komandų treneriai).

Jūsų asmens duomenys nebus teikiami jokiems kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai teisės aktai įpareigos kitaip. Trečiaisiais asmenimis nėra laikytini duomenų tvarkytojai, kurie asmens duomenis tvarko duomenų valdytojo vardu ir tik laikantis jo nurodymų (įgaliojimų). Asmens duomenų teikimas į trečiąsias valstybes nenumatytas.

 

Duomenų subjekto teisės:

Jūs turite duomenų subjekto teises, nurodytas Reglamento III skyriuje. Jų įgyvendinimo tvarka yra reglamentuota LFF privatumo politikoje, kurią galite rasti interneto svetainėje www.lff.lt.

 

Taip pat Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tačiau, prieš teikiant skundą šiai priežiūros institucijai, pirmiausia rekomenduojame kreiptis į mus.

 

Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame Reglamentą ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir / ar Jums kilo klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir / ar teisių įgyvendinimu, visuomet galite kreiptis elektroniniu paštu bdar@lff.lt  

 

Asociacijos

LFF sudarančios ir su organizacija bendradarbiaujančios asociacijos.

Regionai

Lietuvos futbolą regionuose kontroliuojančios futbolo federacijos.

Strategija

Lietuvos futbolo kultūros vystymo ir plėtros planas.

Stadionas

Informacija apie Lietuvos stadionų infrastruktūrą ir nuomą.