Neįgaliesiems

Į ko­vą su­si­rin­ko pri­si­min­da­mi is­to­ri­nę per­ga­lę prieš 60 me­tų

Rug­pjūčio 20 die­ną cen­tri­nia­me Plun­gės mies­to sta­dio­ne fut­bo­lo ve­te­ra­nai, pri­si­min­da­mi prieš 60 me­tų iš­ko­vo­tą is­to­ri­nę „Li­nų au­di­nių“ ko­man­dos per­ga­lę Lie­tu­vos čem­pio­na­te, rin­ko­si į tra­di­ci­nį tur­ny­rą „Plun­gės ve­te­ra­nų tau­rė-2016“. 8 fut­bo­lo ko­man­dos var­žė­si U35 (Ma­ri­jam­po­lės, Tau­ra­gės, Ši­lu­tės ir Plun­gės) bei U50 (Vil­niaus, Klai­pėdos, Šiau­lių ir Plun­gės) gru­pėse.

Po pir­mų tur­ny­ro rung­ty­nių U50 gru­pė­je tarp Plun­gės ir Klai­pė­dos ve­te­ra­nų (bai­gė­si re­zul­ta­tu 2:2) bei U35 gru­pė­je Tau­ra­gės ir Ši­lu­tės fut­bo­li­nin­kų (0:0), įvy­ko šven­ti­nis tur­ny­ro ati­da­ry­mas, skir­tas „Li­nų au­di­nių“ ko­man­dos per­ga­lei 1956 me­tais, iš­ko­vo­jus Lie­tu­vos čem­pio­nų var­dą.

Pa­gerb­ti is­to­ri­nės plun­giš­kių per­ga­lės į Plun­gės ve­te­ra­nų fut­bo­lo tur­ny­rą at­vy­ko gar­bin­giau­si sve­čiai: Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma, buvęs Lietuvos futbolo federacijos pre­zi­den­tas Ju­lius Kve­da­ras, Tel­šių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (TAFF) pre­zi­den­tas Le­o­nas Du­naus­kas, LFF vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to na­rys Ana­to­li­jus Ste­cen­ko, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Plun­gės ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Jo­nas Var­ka­lys, Plun­gės fut­bo­lo ben­druo­me­nės at­sto­vai.

Svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­rius Ado­mas Za­muls­kis, o J. Kve­da­ras, svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­sias ko­man­das, pri­si­mi­nė anų lai­kų Plun­gės fut­bo­lo ko­man­dą, jų žai­dė­jus ir per­ga­les, pa­lin­kė­jo daž­niau su­si­tik­ti fut­bo­lo aikš­tė­se, nes, pa­sak jo, „fut­bo­li­nin­kams nei karš­tis, nei blo­gas oras, nei am­žius – ne kliū­tys.“

Plun­gės ra­jo­no me­ras A. Kli­šo­nis džiau­gė­si vyks­tan­čiu tur­ny­ru, at­vy­ku­sioms ko­man­doms lin­kė­jo vy­riš­kos ko­vos aikš­tė­je. LFF at­sto­vai ir Plun­gės me­ras at­ski­rai pa­dė­ko­jo 1956 me­tų čem­pio­nui, ko­man­dos tre­ne­riui, Plun­gės gar­bės pi­lie­čiui An­ta­nui Ja­dziaus­kui už is­to­ri­nę per­ga­lę 1956 m., fut­bo­lo kar­je­rą bai­gu­siems tre­ne­riams Ro­mal­dui Ker­pai ir Al­gi­man­tui Pet­kui, svečiams J. Kve­da­rui, L. Du­naus­kui ir A. Ste­cen­ko už pra­smin­gą ben­dra­dar­bia­vi­mą su Lie­tu­vos fu­tbo­lo fe­de­ra­ci­ja.

Po tur­ny­ro ati­da­ry­mo ko­man­dos vėl ko­vė­si fut­bo­lo aikš­tė­je.

Var­žy­bų re­zul­ta­tai U50 gru­pė­je: Vil­nius – Šiau­liai (3:1), Klai­pė­da – Vil­nius (4:0), Plun­gė – Šiau­liai (1:6), Klai­pė­da – Šiau­liai (0:0), Plun­gė – Vil­nius (0:3); U35 gru­pė­je: Plun­gė – Ma­ri­jam­po­lė (4:2), Ši­lu­tė – Ma­ri­jam­po­lė (0:1), Plun­gė – Tau­ra­gė (0:0), Tau­ra­gė – Ma­ri­jam­po­lė (1:2), Plun­gė – Ši­lu­tė (1:0).

Pa­si­bai­gus var­žy­boms ta­po aiš­ku, kad U50 gru­pė­je nu­ga­lė­jo Vil­niaus ve­te­ra­nų ko­man­da, an­tri li­ko Klai­pė­dos, tre­ti – Šiau­lių ko­man­dos žai­dė­jai. U35 gru­pė­je nu­ga­lė­to­jais ta­po Plun­gės ve­te­ra­nų ko­man­da, an­tri li­ko Ma­ri­jam­po­lės spor­ti­nin­kai, tre­ti – Tau­ra­gės fut­bo­lo ve­te­ra­nai.

LFF pre­zi­den­tas Ed­vi­nas Ei­mon­tas ir ra­jo­no me­ras ko­man­doms pri­zi­nin­kėms įtei­kė tur­ny­ro tau­res, ko­man­dų žai­dė­jams – iš­ko­vo­tų vie­tų me­da­lius. Taip pat bu­vo ap­do­va­no­ti ir ge­riau­si ko­man­dų žai­dė­jai – jiems ati­te­ko tur­ny­ro pri­zai. At­ski­rai TAFF val­dy­bos na­rys Da­rius Prei­bys pa­dė­ko­jo me­rui A. Kli­šo­niui ir UAB „Plun­gės La­gū­na“ va­do­vui Da­riui Bie­liaus­kui už pa­ra­mą iš­lei­džiant lei­di­nį „Plun­gės fut­bo­lo is­to­ri­ja“. Po tur­ny­ro už­da­ry­mo ko­man­dos su­sė­do prie ben­dro sta­lo ap­tar­ti tur­ny­ro įspū­džių ir pa­ra­gau­ti Plun­gė­je iš­vir­tų ce­pe­li­nų.

Foto galerija

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS