Neįgaliesiems

Pranešimas dėl viešoje erdvėje pasirodžiusios informacijos

Lietuvos žiniasklaidos priemonės 2022 m. rugpjūčio 31 d. pranešė apie Lietuvos futbole įdarbintą asmenį, kuris yra teisiamasis baudžiamojoje byloje, pagal pareikštus kaltinimus už sunkių ir labai sunkių nusikaltimų padarymą.

LFF informuoja, kad LFF administracija nėra sudariusi jokios darbo sutarties su žiniasklaidoje minimu asmeniu. Šį asmenį įdarbinusi Lietuvos futbolo mėgėjų asociacija yra atskiras juridinis asmuo, kuris savo veiklą vykdo savarankiškai ir sprendimus priima vadovaujantis LR įstatymais bei kitais teisės aktais. Tačiau, kadangi Lietuvos mėgėjų futbolo asociacija yra Kauno apskrities futbolo federacijos narys, kuris yra LFF narys, Lietuvos mėgėjų futbolo asociacija privalo laikytis UEFA, FIFA ir LFF įstatų reikalavimų, kuriuose yra nustatyta griežti reikalavimai vadovaujančių asmenų reputacijai. LFF Prezidentu, Vykdomojo Komiteto nariais, Generaliniu sekretoriumi gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.

Laikoma, kad asmuo nėra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis yra teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar ne, taip pat teistas už kitą nusikalstamą veiką, kol teistumas neišnykęs. Analogiški reikalavimai vadovaujančių asmenų reputacijai turi būti nustatomi ir LFF narių bei jų narių asociacijų įstatuose.

Be to, įsigaliojus naujai LR sporto įstatymo redakcijai, LFF 2022 m. balandžio 30 d. LFF Konferencijoje pakeitė savo įstatus ir dar labiau sugriežtino reikalavimus vadovų reputacijai. Prezidentu, Viceprezidentu, Vykdomojo Komiteto nariu ir Generaliniu sekretoriumi, buhalteriu ar kitu asmeniu, tvarkančiu LFF apskaitą, negali būti asmuo, kuris: (i) turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, už korupcinio pobūdžio nusikaltimą arba nusikaltimą, susijusį su dopingo medžiagų neteisėtu disponavimu, platinimu ar lenkimu (įtraukimu) jas vartoti; (ii) yra baustas administracine nuobauda arba jam yra pritaikyta administracinio poveikio priemonė už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, viešųjų pirkimų tvarkos, ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo tvarkos, apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčių ar kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarkos, buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą ir nuo administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės skyrimo nepraėjo vieni metai; (iii)  turi jam pritaikytas sankcijas už manipuliavimą aukšto meistriškumo sporto varžybomis arba antidopingo organizacijos sankcijas už antidopingo taisyklių pažeidimą ir jų galiojimo terminas nėra pasibaigęs.

LFF vadovai ir LR sporto įstatyme minimi administracijos darbuotojai atitinka visus šiuos jų reputacijai nustatytus reikalavimus, kurie yra aukštesni už politikams ar valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims keliamus reikalavimus. 

LFF vadovai nepritaria Lietuvos futbolo bendruomenei priklausančių asociacijų, lygų bei klubų vadovų sprendimams įdarbinti pareigose, susijusiose su vadovavimu futbolo bendruomenės kasdienės veiklai, asmenis, kurie yra teisti už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ir ragina visus Lietuvos futbolo bendruomenės narius laikytis aukštų jų reputacijai keliamų reikalavimų, nustatytų FIFA, UEFA ir LFF įstatuose bei Lietuvos sporto įstatyme. 

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS