Neįgaliesiems

VK pareiškimas dėl priežasčių ir padėties susiklosčiusios LFF

Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Vykdomasis komitetas (VK) dėkoja futbolo bendruomenei ir žiniasklaidai už kantrybę, profesines žurnalistų pastangas informuoti visuomenę apie netikėtą LFF prezidento Edvino Eimonto atsistatydinimą ir po to susiklosčiusią padėtį.

LFF VK apgailestauja, kad viešojoje erdvėje esant ribotai LFF informacijai kilo nemažai svarstymų apie atsistatydinimo priežastis dėl to neišvengta teorijų ir nepagrįstų kaltinimų. Atkreiptinas dėmesys, kad federacija vengė dalyvauti viešojoje erdvėje vykstančiose diskusijose, viešojoje komunikacijoje rėmėsi tik objektyviais faktais, siekė išlikti diskretiška šioje jautrioje futbolo bendruomenei situacijoje. Pažymėtina, kad ir pats prezidentas prašė VK narių susilaikyti nuo komentavimo, leidžiant jam išsaugoti reputaciją ir karjeros ateitį. LFF VK iki šiol garbingai laikėsi šio įsipareigojimo.

Tačiau LFF prezidentui viešojoje erdvėje nesiliaujant kaltinti LFF VK prasimanymais ir prielaidomis, šmeižtu bei spaudimu, net pačios federacijos inicijuotų permainų stabdymu, LFF VK nuo šios akimirkos nebelaiko savęs garbės susitarimą nekomentuoti sulaužiusia puse ir su visa atsakomybe pareiškia:

—Nuolatos LFF prezidento kartojami teiginiai, neva LFF VK priešinasi „Gerojo valdymo praktikos“ raporto parengimui, įstatų pakeitimui neturi jokio pagrindo.

VK primena, kad LFF futbolo Forumo „Gerojo valdymo praktikos“ Darbo grupę sudaro ne tik nepriklausomi futbolo bendruomenės atstovai, ekspertai, teisininkai, bet ir du LFF VK nariai, kurie nuolatos dalyvauja grupės darbe ir raporto rengime. Tai pagrindžia ir LFF nutarimas rengti futbolo Forumą bei konkretūs VK sprendimai:

1. Š. m. balandžio 13 d. vykusiame LFF VK posėdyje nariai vienbalsiai patvirtino, kad LFF įstatų keitimas yra būtinas ir jų svarstymas bei priėmimas turi būti atlikti LFF konferencijos metu (šiuo metu jau patvirtinta data – š. m. birželio 12 d.). Pabrėžiama, kad didžioji dalis Darbo grupės įstatų projekto siūlymų yra priimtini VK, sveikintini ir bus įtraukti į konferencijos darbo dienotvarkę. Prieš tai įstatų projektas ir kiti dokumentai bus viešai aptariami planuojamame futbolo Forume. Pabrėžiama, kad pirmiausia įstatai bus derinami su UEFA ir FIFA, taip pat jie turės atitikti Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nuostatas. Šių klausimų derinimui buvo sudaryta Darbo grupė, susidedanti iš VK ir Darbo grupės narių.

2. Kadangi balandžio 13 d. Marijampolėje, VK posėdžio metu prezidentas įteikė atsistatydinimo raštą, susiklostė nepaprastosios aplinkybės šaukti VK posėdį skubos tvarka. Balandžio 18 d. LFF prezidentas visiems VK nariams išsiuntė pranešimą, kad balandžio 21 d. rengiamas VK posėdis. Rašte taip pat buvo pateikta posėdžio dienotvarkė.

LFF įstatai numato, kad apie LFF VK posėdį nariai turi būti informuojami ne mažiau kaip prieš 7 dienas. Tačiau įstatai taip pat numato, kad prezidentas gali šaukti posėdį skubos tvarka skelbdamas ankstesnę datą. Nekyla abejonių, kad prezidentas šaukdamas posėdį žinojo visas teisines aplinkybes. Tai akivaizdžiai liudija pranešimo išsiuntimo nariams registracijos data (nuorašas pridedamas).

-Prezidentas viešai kvestionuoja balandžio 21 d. VK posėdžio teisėtumą. Šiuo klausimu VK pareiškia:
1. Iš trylikos nuolatinių VK narių į balandžio 21 d. posėdį susirinko dešimt narių, įskaitant prezidentą. Posėdyje nedalyvavo nariai Gediminas Daukšys ir Gintautas Žemaitis, dar vieno nario, Vytauto Vaškūno teisė dalyvauti VK posėdžiuose yra suspenduota. Motyvuodamas tuo, kad turi dviejų nedalyvaujančių VK narių rašytinius pareiškimus apie neva neteisėtai rengiamą posėdį, prezidentas E Eimontas pareiškė, kad posėdis neteisėtas. Posėdžio narių paprašytas pateikti abu rašytinius pareiškimus, prezidentas tegalėjo pateikti tik G. Daukšio pareiškimą. Vykdomajam pasitikslinus paaiškėjo, kad G. Žemaitis pareiškimo nėra rašęs ir jokiems pareiškimams prezidento neįgaliojo. Kokiu tikslu prezidentas melavo VK nebuvo paaiškinta, nors susirinkimo teisėtumas dėl kvorumo yra nekvestionuotinas.

Dar daugiau: devyni nariai nubalsavo, kad posėdis yra teisėtas ir jį privaloma tęsti.

2. Atkreiptinas dėmesys, kad iš visos Lietuvos į posėdį susirinkę VK nariai nesuprato, kokių tikslų vedinas prezidentas, pats sukvietęs posėdį, stengiasi jį atšaukti. Visiškai normali ir įprasta praktika, kad daugumoje posėdžių dėl įvairių priežasčių vienas arba kitas narys nedalyvauja, tačiau dėl to nėra kvestionuojami VK nutarimai.

3. Kaip buvo informuota, VK posėdžio metu pirmas svarstytas klausimas pagal prezidento pateiktą dienotvarkę buvo neeilinės LFF konferencijos sušaukimo datos ir vietos tvirtinimas. Kaip buvo pranešta, devynių narių balsais patvirtinta, kad konferencija vyks Kauno mieste, birželio 12 dieną.

Atkreiptinas dėmesys, kad posėdžio metu VK narys Dainius Širvys pateikė prašymą, kad, atsižvelgiant į susidariusią situaciją po prezidento atsistatydinimo, informacija apie administracinius, įskaitant finansinius, federacijos reikalus prezidento būtų pateikiami gen. direktoriui bei pirmajam viceprezidentui. Prašymas buvo patvirtintas devyniais narių balsais.

VK nariai išreiškė susirūpinimą dėl finansinės LFF būklės ir pareikalavo į posėdžio dienotvarkę įtraukti klausimą, kad iki kito posėdžio VK būtų pateikta išsami LFF finansų ataskaita. Kad šiuo klausimu nekiltų kolizijų ar nesusipratimų dėl konkrečios sekančio VK posėdžio datos ir laiko, prezidentui buvo įteiktas raštiškas devynerių VK narių prašymas, sušaukti kitą VK posėdį ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 13 dienos (nuorašas pridedamas).

-Dėl skleidžiamų LFF prezidento gandų, neva VK bandys sustabdyti įstatų priėmimą, raporto aptarimą ar kitaip pakenkti reformos vykdymui, VK pabrėžia kad:

„Gerojo valdymo praktikos“ Forumas bei Darbo grupė buvo inicijuota LFF, patvirtinta aukščiausio LFF struktūrinio padalinio Vykdomojo komiteto ir jos rekomendacijos bus įgyvendinamos tokia apimtimi, kuri atitiks efektyvaus valdymo, Lietuvos teisės aktų ir UEFA bei FIFA reikalavimus. Pažymėtina, kad dėl naujojo futbolo Forumo, vadinamojo „Forumas 2“, datos perkėlimo savitiksliams gandams skleisti nėra jokio realaus pagrindo. VK posėdžio metu, LFF gen. direktorius Nerijus Dunauskas informavo, kad gautas Darbo grupės pirmininko Gintauto Babravičiaus prašymas sušaukti Forumą 2 gegužės 27 d. Pirmininkas informavo, kad anksčiau planuotą susirinkimo dieną, dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, jis negalėtų dalyvauti; Darbo grupės dalyviams pritarus datos perkėlimui klausimas buvo pateiktas VK balsavimui, kuriam buvo pritarta devyneriais balsais.

LFF Vykdomasis komitetas

LFF prezidento raštas dėl VK posėdžio sušaukimo

LFF VK raštas dėl VK sušaukimo

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS