Neįgaliesiems

Dėl LVJFA prezidento V. Vaškūno pašalinimo iš LFF VK narių

Paaiškinimas dėl Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos (Toliau – LVJFA) Prezidento V.Vaškūno narystės Lietuvos futbolo federacijos (toliau – LFF) Vykdomojo komitete (toliau – VK) laikino sustabdymo, LFF ir LVJFA paramos sutarčių vykdymo laikino sustabdymo ir įpareigojimų nustatymo, LVJFA Prezidento, LFF VK nario V.Vaškuno pašalinimo iš LFF VK narių LFF Konferencijos sprendimu,

2018 m. lapkričio 11 d. LFF VK posėdyje buvo laikinai sustabdyta LVJFA Prezidento Vytauto Vaškūno narystė LF VK dėl sistemingų ir šiurkščių LFF įstatų pažeidimų, privačių ir viešųjų interesų nesuderinimo įdarbinat susijusiose su LVJFA įmonėse savo artimuosius giminaičius, neskaidriai naudojant  LFF skiriamas lėšas LVJFA veiklai bei negalint laikų įvykdyti asmeninių LVJFA Prezidento, LFF VK nario V.Vaškūno prisiimtų įsipareigojimų LFF.

2019 m. kovo mėn. 15 d. įvykusiame Lietuvos futbolo federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje tarp kitų svarstytų klausimų buvo pakartotinai svarstoma LVJFA veikla.  Kadangi 2018 m. lapkričio 11 d. LFF VK posėdyje buvo sustabdyta LVJFA Prezidento V. Vaškūno narystė LF VK dėl sistemingų ir šiurkščių LFF įstatų pažeidimų, privačių ir viešųjų interesų nesuderinimo įdarbinat susijusiose su LVJFA įmonėse savo artimuosius giminaičius, neskaidriai naudojant  LFF skiriamas lėšas LVJFA veiklai bei negalint laikų įvykdyti asmeninių LVJFA Prezidento V. Vaškūno prisiimtų įsipareigojimų LFF,  LFF Vykdomojo komiteto 2019 m. kovo 15 d. posėdyje buvo konstatuota, kad LVJFA Prezidentas ne tik neįvykdė jam anksčiau nustatytų LFF įpareigojimų, bet tiek LVJFA Prezidentas, tiek kolektyviniai LVJFA valdymo organai ir toliau sistemingai ir šiurkščiai pažeidinėja LFF įstatus nevykdant LFF VK įpareigojimo pakeisti LVJFA įstatus, nepranešant LFF apie keičiamus LVJFA įstatus, priimamus naujus narius, sudarant dirbtines kliūtis vaikų ir jaunimo futbolo veikloje dalyvaujančioms organizacijoms tapti LVJFA pilnateisiais nariais, nepateikia pilnų duomenų LFF apie LVJFA narius. Tokiu būdu LFF VK konstatavo, kad LVJFA neatlieka savo pareigos tenkinti viešuosius poreikius, susijusius su vaikų ir jaunių futbolo vystymu.

LFF prašymu buvo atliktas LVJFA finansinės veiklos auditas. Auditoriaus  pateikta išvada yra neigiama. Išvadoje konstatuotas neskaidrus, pažeidžiantis susitarimus su LFF lėšų naudojimas. LVJFA neteikia LFF ataskaitų apie LFF lėšų panaudojimą.

 LFF VK 2019 kovo 15 d. posėdyje dalyvavę VK nariai pasisakė dėl būtinybės įpareigoti LVJFA pašalinti nustatytus veiklos trūkumus. Buvo konstatuotas galimas LVJFA Prezidento piktnaudžiavimas savo įgaliojimais priimant tik sau lojalius narius ir pašalinant kitus nepriklausomus nuo V. Vaškūno narius.  LFF VK posėdyje balsuojant vienbalsiai buvo priimtas sprendimas dėl visų tarp LFF ir LVJFA sutarčių vykdymo laikino sustabdymo ir žemiau nurodomų įpareigojimų LVJFA nustatymo:

1. Laikinai sustabdomas visų paramos sutarčių tarp LFF ir LVJFA vykdymas;
2. LFF laikinai perima visų LVJFA įsipareigojimų, susijusių su vaikų ir jaunių futbolo vystymu, vykdymą, varžybų organizavimą;
3. LVJFA įpareigojama per 2 savaites pateikti LFF naują LVJFA įstatų projektą, kuris atitiktų UEFA, FIFA ir LFF reikalavimus, tame tarpe pašalinat iš LVJFA įstatų neproporcingus apribojimus tapti LVJFA nariais visiems pageidaujantiems su vaikų ir jaunių futbolo vystymo susijusiems juridiniams asmenims bei nustatant protingą su vaikų ir jaunių futbolu vystymu susijusį terminą kandidatams į narius, pašalinat iš LVJFA įstatų LFF įstatų neatitinkantį 3.2 punktą;
4. LVJFA įpareigojama pašalinti atlikto audito nurodytus LVJFA finansinės veiklos trūkumus, gražinti LVJFA neskaidriai panaudotas lėšas;
5. LVJFA įpareigojama nedelsiant sušaukti LVJFA visuotinį narių susirinkimą, kuriame būtų priimti su LFF suderinti LVJFA įstatai (įstatų projektas persiųstas LVJFA 2019-04-09);
6. LVJFA dar kartą įpareigojama LFF pateikti savo narių sąrašą ir visus su jų priėmimu susijusius dokumentus;
7. LVJFA įpareigojama nepriimti naujų narių kol nebus LVJFA visuotiniame narių susirinkime priimti nauji LVJFA įstatai.

Kadangi aukščiau nurodytų LFF VK įpareigojimų LVJFA Prezidentas, LFF VK narys V. Vaškūnas iki 2019-04-11 nėra tinkamai įvykdęs, LFF VK 2019-04-11 posėdyje Vadovaujantis LFF įstatų 36 straipsnio 2 punktu LFF VK nusprendė perduoti LFF VK nario  V. Vaškūno pašalinimo iš LFF Vykdomojo komiteto narių klausimą spręsti LFF  2019-04-30 Konferencijai.

LFF 2019-04-30 Konferencija priėmė sprendimą pašalinti LVJFA Prezidentą, LFF VK narį V. Vaškūną iš LFF VK nariu.

LVJFA valdymo organams pranešta, kad jie yra įsipareigoję laikytis LFF įstatų, kurių 36 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta LVJFA pareiga nustatyti savo įstatuose tvarką, pagal kurią kai LVJFA Prezidentas, kuris užimdamas atitinkamas pareigas pagal LFF įstatus yra LFF VK narys per se, atšaukiamas iš atitinkamos asociacijos prezidento pareigų šio įstatų straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais. LVJFA privalo užtikrinti tokios jų įstatuose įtvirtintos taisyklės taikymą ir pašalinti iš LVJFA Prezidento pareigų V. Vaškūną.

SUSIJUSIOS NAUJIENOS

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS